VarausehdotVarausehdot

OJM Invest Oy (OJM-Lomat, OJM Holidays)

Sopimuksen syntyminen

OJM INVEST OY (OJM-Lomat, OJM Holidays) jäljempänä OJM INVEST noudattaa mökkilomapalvelujensa osalta seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut OJM INVEST:ille näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai on maksanut varausmaksun ja näissä sopimusehdoissa mainitun loppumaksun yhdellä kertaa.

Varausmaksu ja loppumaksu

Asiakkaalle lähetetään varausmaksun maksamista varten lasku. Varausmaksu on 20 % vuokrahinnasta tai erillisen sopimuksen mukainen maksu. Loppumaksu on vuokrahinnan ja varausmaksun erotus. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä varausmaksun että loppumaksun yhdellä kertaa varausmaksun eräpäivään mennessä. Loppumaksu on oltava maksettu loppumaksun eräpäivään mennessä.

Varauksen peruuttaminen

Asiakkaan on tehtävä varauksen peruuttaminen aina kirjallisesti (kirje tai sähköposti) OJM INVEST:ille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut OJM INVEST:ille. Asiakkaan peruuttaessa varauksen OJM INVEST pääsääntöisesti pidättää jo maksetut maksut. Kuitenkin, jos asiakas peruuttaa varauksen vähintään 4 viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkamista palautetaan asiakkaalle jo maksettu loppumaksu. Mikäli lomakohde saadaan vuokratuksi toiselle asiakkaalle, palautetaan loppumaksu siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa, kuitenkin korkeintaan alkuperäisen loppumaksun suuruinen summa.

OJM INVEST:illä on oikeus perua varaus ylivoimaisen esteen (force majeure, mainittu jäljempänä) johdosta. OJM INVEST palauttaa ylivoimaisen esteen tapauksessa asiakkaalle jo maksetut maksut, mutta asiakkaalla ei ole oikeutta esittää peruutuksen johdosta OJM INVEST:ille muita vaatimuksia. Mikäli asiakas laiminlyö loppumaksun, OJM INVEST:illä on oikeus peruuttaa varaus. Asiasta ilmoitetaan tällöin asiakkaalle kirjallisesti (sähköposti tai kirje). Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin OJM INVEST ei palauta asiakkaalle maksuja.

Asiakkaalla on oikeus perua varaus ja saada takaisin maksamansa vuokra, lukuun ottamatta varausmaksua, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava tällöin viipymättä OJM INVEST:ille ja tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms.).

Oleskelu mökillä

Asiakkaan tulee ilmoittaa OJM INVEST:ille välittömästi lomakohteessa ilmenevistä vioista ja puutteista. Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen esittelytekstissä vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen alueella ilman OJM INVEST:in lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteissa sisätiloissa. Sähköautojen ja muiden ladattavien ajoneuvojen lataaminen lomakohteen alueella ilman OJM INVEST:in lupaa on kielletty.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot OJM INVEST:ille.

OJM INVEST ei korvaa asiakkaalle vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, tulipalot, sähkökatkot, vesijohtoverkoston viat, muut viat, pilaantunut vesi, jne.), joka ei ole johtunut OJM INVEST:istä, ja jonka seurauksia OJM INVEST ei kohtuudella voinut estää. OJM INVEST ei myöskään vastaa niistä vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Asiakkaan vastuut

Asiakkaan liikkuminen ja oleskelu lomakohteen tontilla, maastossa, vesistössä ja jäällä tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. OJM INVEST edellyttää, että asiakkaalla on tarvittava käyttökokemus ja käyttökoulutus lomakohteissa olevien veneiden, perämoottorien, kanoottien, kajakkien, kalastusvälineiden ja muiden välineiden, laitteiden ja ajoneuvojen käyttöön. OJM INVEST ei anna koulutusta edellä mainittujen välineiden ja laitteiden käyttöön, eikä vastaa edellä mainittujen välineiden ja laitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopimuksen osapuolet pyrkivät ratkaisemaan syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai muussa suomalaisessa käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


Varausehdot, word-tiedostona